Sökning: "Linnea Lindh"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Linnea Lindh.

 1. 1. Iron-Based Dye-Sensitized Solar Cells - From Theory to Working Solar Cell

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Linnea Lindh; [2019]
  Nyckelord :Dye-sensitized solar cells; Grätzel cells; solar cells of the future; solar cells of tomorrow; spectroscopy; time-resolved spectroscopy; materials chemistry; materialkemi; Chemistry;

  Sammanfattning : In the hunt for fossile-free energy-harvesting techniques, solar cells constitute one of the most promising techniques. Today, silicon-based solar cells are the dominant technique on the market but even the Silicon solar cell has limitations which means that there is a motivation for developing new solutions. LÄS MER

 2. 2. Mode på nätet : Vad får kunden att återkomma?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Lindh; Linnéa Ljung; [2018]
  Nyckelord :mode; näthandel; E-servicekvalitet; återkommande kunder; kundtillfredsställelse;

  Sammanfattning : Tillväxten inom modebranschen sker idag genom försäljning på nätet där kunden enkelt kan jämföra och byta mellan olika näthandlare, vilket leder till en hård konkurrens. Detta gör det svårt för näthandlarna att skapa återkommande kunder. LÄS MER

 3. 3. Energianvändning i enbostadshus - Skillnader mellan beräknad och uppföljd energianvändning i Lerums kommun

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Caroline Browall; Linnéa Lindh; [2015]
  Nyckelord :Energiberäkningar; energianvändning; energideklaration; energihushållning; energimätning; nybyggnation;

  Sammanfattning : När en bygglovshandling lämnas in ska den beräknade energianvändningen redovisas.Denna energianvändning bör verifieras av en energimätning som utförs inom en 2-årsperiod efter att byggnaden tagits i bruk. LÄS MER

 4. 4. Djurs påverkan på människors återhämtning från psykisk ohälsa - en narrativ studie på en hästgård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Lagerwall; Linnea Lindh; [2013-04-04]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; djur; återhämtning; narrativt förhållningssätt; KASAM;

  Sammanfattning : Forskning som har undersökt hur djur påverkar människan har funnits i många årtionden, men det var först under 1900-talets sista decennier som området expanderade kraftigt. Många vetenskapliga discipliner har intresserat sig för ämnet och det finns en hel del forskning kring djurs inverkan på människans välbefinnande och mående. LÄS MER

 5. 5. Verksamhetschefers uppfattningar av specialistsjuksköterskans kompetens inom psykiatrisk vård : En fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnéa Lindh; [2012]
  Nyckelord :Specialistsjuksköterska psykiatri; uppfattningar; kompetens; verksamhetschefer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka verksamhetschefers uppfattningar av specialistsjuksköterskans kompetens inom psykiatri. En kvalitativ intervjustudie med fenomenografisk ansats valdes. Fenomenografi avser att beskriva hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor. LÄS MER