Sökning: "Linnea Ljung"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Linnea Ljung.

 1. 1. Att konstruera kön : En observationsstudie om språkligt bemötande i förskolan utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Maria Ljung; Linnea Magnusson Koch; [2019]
  Nyckelord :Förskola; språkligt bemötande; genusperspektiv; feministisk poststrukturalism; subjektivitet; positionering;

  Sammanfattning : Detta är en observationsstudie vars syfte är att undersöka pedagogers språkliga bemötande i förskolans praktik utifrån ett genusperspektiv. Syftet besvaras utifrån följande frågeställningar: Hur ser pedagogernas språkliga bemötande med barnen ut i förskolans praktik? Vilka skillnader kan utläsas i hur pedagogerna bemöter flickor respektive pojkar? Denna studie utgår ifrån en feministisk poststrukturalistisk teori som ses som ett genusperspektiv då det grundar sig på att könsuppdelningen och tudelningen kvinnligt och manligt är socialt konstruerat och behöver ifrågasättas och överskridas för att generera att människan får fler sätt att vara på (Lenz Taguchi, 2004). LÄS MER

 2. 2. Migrating Mothers’ Experiences of Motherhood and Mothering in an ever-globalizing World.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnea Ljung; [2018]
  Nyckelord :migration; transnational motherhood; motherwork; mothering; migrant mother’s intersectionality; Social Sciences;

  Sammanfattning : Female migrants comprise half of the worlds migrating people today. Modern ideals of mothering and motherhood entail mothers staying at home to care for their children, mother’s having to migrate away from their families contradicts current (modern) values. LÄS MER

 3. 3. Mode på nätet : Vad får kunden att återkomma?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Lindh; Linnéa Ljung; [2018]
  Nyckelord :mode; näthandel; E-servicekvalitet; återkommande kunder; kundtillfredsställelse;

  Sammanfattning : Tillväxten inom modebranschen sker idag genom försäljning på nätet där kunden enkelt kan jämföra och byta mellan olika näthandlare, vilket leder till en hård konkurrens. Detta gör det svårt för näthandlarna att skapa återkommande kunder. LÄS MER

 4. 4. Stoppregeln 16 kap. 5 § miljöbalken. Silar vi mygg och sväljer kameler?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Perlström; Linnea Ljung; [2008-03-18]
  Nyckelord :Miljörätt;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar möjligheten att etablera ny verksamhet i ett område där miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas. Fokus ligger därför på 16 kap. 5 § MB som anger att tillstånd, godkännande eller dispens inte får meddelas för ny verksamhet som medverkar till att en miljökvalitetsnorm överträds. LÄS MER