Sökning: "Linnea Lunde Flennmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Lunde Flennmark.

  1. 1. Compassion mind training i grupp: Kan träning i medkänsla minska fördomsfullhet?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Anna Nestorson; Linnea Lunde Flennmark; [2019]
    Nyckelord :medkänsla; fördomsfullhet; diskriminering; psykologisk flexibilitet; empati; compassion mind training; CMT; compassion fokuserad terapi; CFT; ingruppsidentifikation; compassion; prejudice; discrimination; psychological flexibility; empathy; compassion focused therapy; in-group identification.; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om Compassion mind training (CMT) i gruppformat ger ökad medkänsla till andra, minskad fördomsfullhet, ökad empati, ökad psykologisk flexibilitet och ökad självmedkänsla. Den framtagna CMT-interventionen fokuserade framför allt på att träna medkänsla till andra. LÄS MER