Sökning: "Linnea Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Linnea Magnusson.

 1. 1. Att konstruera kön : En observationsstudie om språkligt bemötande i förskolan utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Maria Ljung; Linnea Magnusson Koch; [2019]
  Nyckelord :Förskola; språkligt bemötande; genusperspektiv; feministisk poststrukturalism; subjektivitet; positionering;

  Sammanfattning : Detta är en observationsstudie vars syfte är att undersöka pedagogers språkliga bemötande i förskolans praktik utifrån ett genusperspektiv. Syftet besvaras utifrån följande frågeställningar: Hur ser pedagogernas språkliga bemötande med barnen ut i förskolans praktik? Vilka skillnader kan utläsas i hur pedagogerna bemöter flickor respektive pojkar? Denna studie utgår ifrån en feministisk poststrukturalistisk teori som ses som ett genusperspektiv då det grundar sig på att könsuppdelningen och tudelningen kvinnligt och manligt är socialt konstruerat och behöver ifrågasättas och överskridas för att generera att människan får fler sätt att vara på (Lenz Taguchi, 2004). LÄS MER

 2. 2. Textilåtervinning och belöningssystem : En kvalitativ studie kring drivkrafterna bakom hållbart konsumentbeteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Warneryd; Linnéa Magnusson; Linnéa Furhammar; [2019]
  Nyckelord :Consumption; sustainability; clothing disposal; recycling; clothing recycling; consumer behaviour; Konsumtion; avyttring av kläder; hållbarhet; textilåtervinning; återvinning; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : I takt med att textilindustrin växer och konsumtionen ökar är det viktigt att belysa problemet kring hur man ska avyttra kläder man inte längre använder. Bara i Sverige slängs det varje år 7,5 kg textilier per person i hushållssoporna. LÄS MER

 3. 3. Influencer marketing i ett modeföretag : En studie om rollen av influencer marketing i ett modeföretags varumärkeskommunikation utifrån ett företags- och konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ida Lindgren; Linnea Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; Instagram; Semiotic analysis; Celebrity Endorsement; Consumer Culture Theory; Brand Personality; Brand Loyalty; Authenticity; Influencer marketing; Instagram; Semiotisk analys; Celebrity Endorsement; Consumer Culture Theory; Varumärkespersonlighet; Varumärkeslojalitet och Autenticitet;

  Sammanfattning : The use of the social media platform Instagram has increased the fastest and has given the opportunity for the phenomenon of influencer marketing to grow in the fashion industry. The increase of influencer marketing has led marketers to understand that a change of focus is needed. LÄS MER

 4. 4. Dimensionering av Jumkils nya skolas energisystem : implementering av bergvärmepump, solcellsanläggning och batterilager

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Frida Andersson; Johanna Carlsson; Linnéa Hane; Jesper Larsson; Josephine Lindén Magnusson; Hanna Olofsson; Richard Robertsson; Pontus Roos; Jessica Wänlund; [2018]
  Nyckelord :energikartläggning; miljöcertifiering; flödesbatteri; varvtalsstyrd värmepump; PVsyst; solcellsanläggning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to develop a modern and energy efficient system solution for a school in Jumkil, combining solar power, battery storage and geothermal heat pump system. By using models, simulations and available literature the study examines the dimensions of the included components for optimal coverage of the schools energy demand. LÄS MER

 5. 5. Fjärde penningtvättsdirektivet och reglerna om kundkännedom : Särskilt med beaktande av reglerna om personuppgifter i den nya dataskyddsförordningen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Linnea Franzén Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Penningtvätt; finansiering av terrorism; fjärde penningtvättsdirektivet; dataskydd; personuppgiftsbehandling; dataskyddsförordning; kundkännedom; PTL; PUL;

  Sammanfattning : Penningtvätt är ett ständigt växande problem som kräver effektiva gränsöverskridande åtgärder för att upprätthålla en god finansiell stabilitet. Ett av de mest handfasta och effektiva redskap för banker att tillgå för att förhindra penningtvätt är kundkännedomsprocessen. LÄS MER