Sökning: "Linnea Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Linnea Olsson.

 1. 1. I Accept - A quantitative study exploring possible determinants for consumer trust in AI

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anna Linnéa Kähler; Elin Olsson; [2020-06-16]
  Nyckelord :Artificial Intelligence AI ; Consumer trust; Anthropomorphism; Data transparency; Privacy concern; Personal relevance;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Sju förskollärares uppfattning om kulturellt arbete i förskolan : Att arbeta med läroplansmålet ”att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer” som utgångspunkt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linnea Olsson; Madelene Tano; [2020]
  Nyckelord :Förskola; interkulturellt förhållningssätt; kultur; kulturell identitet; mångkultur; traditioner;

  Sammanfattning : I Sverige är 7% av alla barn utlandsfödda, alternativt har föräldrar som är födda utomlands. Med bakgrund av detta har denna studie genomförts, som handlar om hur förskollärare anser sig arbeta utifrån läroplansmålet “förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer [. LÄS MER

 3. 3. Jag blir motiverad när... : En kvantitativ studie om vilka multiplikationsmetoder som motiverar elever i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Tea Adolfsson; Linnéa Nilsson; Nadja Molazem Ehtesham Olsson; [2020]
  Nyckelord :Motivation; multiplikation; multiplikationsmetoder; inre och yttre motivationsfaktorer.;

  Sammanfattning : Den här empiriska forskningsrapporten riktar in sig på vilka metoder samt vilka inre och yttre faktorer som motiverar elever till att träna multiplikation. Undersökningen har genomförts på två skolor i årskurs 5. Forskningsmetoden som tillämpats för att besvara frågeställningarna är av kvantitativ karaktär och utgörs av en enkät. LÄS MER

 4. 4. Röntgensjuksköterskans åtgärder för att lindra obehag vid insättning av perifer venkateter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linnéa Boåsen; Maja Olsson; [2020]
  Nyckelord :Fear; Anxiety; Catheterization Peripheral; Pain;

  Sammanfattning : Bakgrund: Perifer venkateter (PVK) är det vanligaste invasiva ingreppet inom vården och något många patienter kan känna obehag inför. Känslor som framkallar obehag kan infinna sig hos patienten röntgensjuksköterskan möter. LÄS MER

 5. 5. Etniciteters varande eller icke varande i en rörlig tid : En studie om läromedel i svenska på gymnasiet ur ett värdegrundsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Julia Haanpää Våhlen; Linnéa Olsson; [2020]
  Nyckelord :Etnisk mångfald; interkulturalitet; etnisk tillhörighet; gymnasieskolans värdegrund; läromedel; Svenska impulser; gymnasium; svenskämnet; svenska;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har som intresse att bidra till den interkulturella diskussionen i skolan utifrån värdegrunden. Genom att undersöka hur läromedelsböcker synliggör den etniska mångfalden vilken representeras i skönlitterära texter och bilder åskådliggörs hur läromedelsböcker kan fungera som ett verktyg i denna diskussion. LÄS MER