Sökning: "Linnea Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Linnea Pettersson.

 1. 1. Kreditgivarens låneprocess och dess inverkan på företagets möjlighet till finansiering : En kvalitativ studie gjord på svenska företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Moa Vikström; Linnea Pettersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förr i tiden var det många som kallade världen för ett industrisamhälle, men med tiden har detta mynnat ut och blivit allt mer ett tjänstesamhälle där många entreprenörer idag väljer att driva ett tjänsteföretag. På grund av detta har de immateriella tillgångarna blivit en allt viktigare faktor för företagen i de fall som de vill utveckla sin verksamhet och då är det viktigt att dessa tillgångar även räknas med i en kreditbedömning av företag. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av livet efter stroke i yrkesverksam ålder : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Pettersson; Linda Rydberg; [2019]
  Nyckelord :Stroke; upplevelser; patientperspektiv; yrkesverksam ålder;

  Sammanfattning : Stroke är en vanligt förekommande sjukdom världen över. År 2017 drabbades drygt 25 000 personer i Sverige av stroke, varav cirka 4000 var under 65 år. Stroke kan leda till både fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar och är den vanligaste orsaken till permanent funktionsnedsättning hos vuxna. LÄS MER

 3. 3. En jämlik utbildning? : En läromedelsanalys av hur etiken framställs i olika läroböcker inom religionskunskap 1

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linnéa Pettersson; Jakob Lagerberg; [2019]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; religion; etik; diskursanalys;

  Sammanfattning : Sedan 1991 sker inte längre någon statlig kontroll av läroböcker som publiceras. Istället granskas läromedel på initiativ av olika organisationer eller inom lärarutbildningen. Rutiner kring läromedelsgranskning av yrkesaktiva lärare är näst intill icke-existerande för att tiden inte prioriteras för en läromedelsgranskning. LÄS MER

 4. 4. Otrygghet i cykeltrafiken. En kvalitativ studie om upplevd otrygghet hos cyklister i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Linnéa Andersson; Jonas Pettersson; [2018-06-27]
  Nyckelord :otrygghet; cykling; mobilitet; infrastruktur; beteende; Göteborg.;

  Sammanfattning : Städer och regioner runt om i världen försöker ställa om mot en mer hållbar mobilitet där fokus flyttas från bilar för att istället främja andra mer hållbara transportslag. En ökning av kollektivtrafiken samt att få fler att välja gång eller cykel som transportmedel ses som önskvärt. LÄS MER

 5. 5. Att markera territorium : En etnografisk studie av forskares respons på en strategiskt utformad byggnad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Martina Pettersson; Linnea Savio; [2018]
  Nyckelord :Territorium; Actor-Network Theory; Rumslighet;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på en observationsstudie. Under två veckor observerades en forskargrupp vid en av de prekliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Under observationen var forskargruppen med om en organisatorisk flytt till en medvetet utformad byggnad med en tänkt vision gällande ökad interaktion och samarbete. LÄS MER