Sökning: "Linnea Sporre"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnea Sporre.

 1. 1. Sjuksköterskors sårbarhet, vanmakt och arbetsglädje inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linnéa Brissmyr Andrén; Karin Ivarsson; Linnea Sporre; [2019]
  Nyckelord :Emotions; feelings; nurses; palliative care; Känslor; palliativ vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Palliativ vård förekommer på olika arbetsplatser för sjuksköterskor. Av den anledningen var det angeläget att genom en allmän litteraturstudie av vetenskapligt granskade originalartiklar undersöka vilka känslor sjuksköterskor påverkas av inom palliativ vård. LÄS MER

 2. 2. Konsten att motiveras : En kvalitativ studie om vad säljare anser vara viktigt för deras motivation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Duvdahl; Linnea Willebrand Vinnberg; [2016]
  Nyckelord :Motivation; motivation to work; salespeople; feedback; reward system; commission system; colleagues; togetherness; competitions; team competitions; development opportunities; Motivation; arbetsmotivation; säljare; feedback; belöningssystem; provisionssystem; kollegor; samhörighet; tävlingar; lagtävlingar; utvecklingsmöjligheter;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för vad som motiverar säljare, studien ämnar undersöka hur säljares motivation påverkas av belöningssystem och det sociala samspelet i form av; tävlingar, interaktion med kollegorna och utvecklingsmöjligheter. Metod: För att samla in material till studien har semi-strukturerade intervjuer används. LÄS MER