Sökning: "Linnea Urban"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Linnea Urban.

 1. 1. STAD OCH LAND-KLYFTANS EFFEKT PÅ POLITISK TILLIT. En kvantitativ studie av politikerförtroendet i 18 europeiska länder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnea Christensson; [2020-03-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines the effect of the urban-rural divide on political trust using data from 18 european countries. Recent political events as the result of the Brexit-vote in the UnitedKingdom and the French Yellow vests movement indicates a political distrust among rural areas. LÄS MER

 2. 2. Grönskans plats i den växande staden : en studie av centrala Karlstad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnea Alverbrink; [2020]
  Nyckelord :grönstruktur; grönska; förtätning; urbanisering; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Världen över pågår en rådande urbanisering. Påföljderna har blivit att befolkningen har ökat i städerna. I Sverige har urbaniseringen lett till att bostadsbrist blivit ett vanligt förekommande fenomen i städerna. För att lösa bostadsbristerna har det blivit allt vanligare att man förtätar städerna. LÄS MER

 3. 3. Upplevd trygghet i grönområden studerat utifrån parkmiljöns utformning och användningsområden : En fallstudie av Boulognerskogen och Stadsträdgården i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Linnéa Jonsson; Isabel Lamberg; [2020]
  Nyckelord :Feeling of safety; CPTED; Social sustainability; Green area; Urban planning; Trygghet; CPTED; Social hållbarhet; Grönområde; Stadsplanering;

  Sammanfattning : En viktig del av ett socialt hållbart samhälle är att individer känner sig trygga i den offentliga miljön. Den upplevda nivån av trygghet påverkar människors hälsa och beteende och därför är det viktigt att ta hänsyn till de aspekter som har stor inverkan på tryggheten i ett område. LÄS MER

 4. 4. Förtätning i kulturhistoriska miljöer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Linnea Ehrling; Wictoria Wibroe; [2020]
  Nyckelord :Cultural-historical environment; Densification; Gentle exploitation; Good built environment; National interest; Växjö; Block Gripen; Kulturhistorisk miljö; Förtätning; Varsam exploatering; God bebyggd miljö; Riksintresse; Växjö; Kvarteret Gripen;

  Sammanfattning : Studien grundar sig i den ständigt ökade stadsbefolkningen vilket bidrar till att städerna behöver utvecklas. En lösning på detta kan vara förtätning. Det kan leda till konsekvenser i de befintliga kvarteren med nya byggnader som oftast ska placeras i känsliga miljöer som i detta fall är ett kulturhistoriskt värdefullt område. LÄS MER

 5. 5. ROT och RUT i stad och landsbygd - En tvärsnittsstudie om ROT- och RUT-användande i Sveriges kommuner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Falkeling; [2020]
  Nyckelord :RUT-avdrag; ROT-avdrag; skattekil; stad och land; kommunala skillnader; Business and Economics;

  Sammanfattning : The Swedish tax-reduction on household services, in popular speech called ROT and RUT, has been widely used since its introduction more than 10 years ago. However, few studies have been performed on this reduction on a regional level. LÄS MER