Sökning: "Linnea Ylipää"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Ylipää.

  1. 1. Hur har transparensen i företagens hållbarhetsredovisning utvecklats genom nytt lagkrav? : En komparativ studie av företag i två olika branscher.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Alexandra Pettersson; Linnea Ylipää; Albert Åhs; [2021]
    Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Hållbar utveckling; Transparens; CSR; GRI;

    Sammanfattning : Inledning: Efter ett EU-direktiv infördes under år 2017 en ny lag som innebär att företag som uppfyller vissa krav måste hållbarhetsredovisa. I EU-direktivet nämns transparens som en viktig faktor. LÄS MER