Sökning: "Linus Borggren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linus Borggren.

  1. 1. Den informella rekryterings påverkan : En kvalitativ studie av ämneslärares användning av sociala nätverk

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Linus Borggren; [2020]
    Nyckelord :sociala nätverk ämneslärare informell rekrytering socialt kapital;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker relationen mellan en grupp ämneslärares vanor av sociala nätverk och i vilken mån den fyller en funktion i deras yrkesroll. Det vill säga i vilken mån deras kontaktnätverk har resulterat i en anställning, där målet är att förstå kopplingen mellan tjänster nådda genom sociala nätverk och hur det bidragit till arbetsmöjligheter och avancemang. LÄS MER