Sökning: "Linus Daniel"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Linus Daniel.

 1. 1. Integration of Modelling Environments to an ÄKTA System

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Linus Gustafsson; Daniel Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Chromatography; ÄKTA; ÄKTA system; Programming; Matlab; JModelica.org; Modelling; Calibration; Optimization; Python; Orbit; OPC; Open OPC; Unicorn; Matlab API for Python; Lysozyme; Cytochrome C; Ribonuclease A; FMU; ECO; biopharmaceutical industry; proteins; purification of proteins; ÄKTAexplorer; JModelica; Auto calibration; Automation; chemical engineering; kemiteknik; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Automated information flow is an important way of optimizing the time used for analyzing processes. Other added benefits are that in a well-made automated system, the probability of human error diminishes because less liability is put on the person to manually transport and utilize the data. LÄS MER

 2. 2. HR – stödjande expertis eller ”mjuk polis” : Linjechefers upplevelser av stöd och styrning i interaktionen med stabsfunktionen HR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linus Pihlsgård; Daniel Strandman; [2017]
  Nyckelord :linjechef; sjukvård; New Public Management; HR-transformation; relationell makt; chefsstöd; interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska hur linjechefer inom offentlig sjukvård upplever och hanterar stöd och styrning i interaktionen med stabsfunktionen HR samt hur organisatoriska omvandlingsprocesser såsom New Public Management (NPM) och HR-transformation (HRT) kan förstås utifrån ett relationellt makt- och styrningsperspektiv. Som teoretisk referensram används olika delar av Foucaults maktbegrepp och som analysverktyg styrningsteknikerna disciplinär övervakning, pastoral makt, styrningsrationalitet samt avancerad liberal styrning. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan konsumenters engagemang på Instagram och företags försäljning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Juhlin; Daniel Swietlicki; [2017]
  Nyckelord :Engagemang; sociala medier; ROI; content marketing; word of mouth; köpprocessen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall det finns något samband mellan konsumenters engagemang på Instagram och företags försäljning inom modebranschen. Uppsatsen har byggts på en kvantitativ metod där hypoteser formulerats med hjälp av tidigare teori och testats med insamlad data från Instagram och kvartalsrapporter. LÄS MER

 4. 4. Hur ska fler medverka i medborgardialogen? : Med fokus på nyanlända

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Daniel Quick; Linus Wickman; [2017]
  Nyckelord :Citizen participation; Spatial planning; Newly arrivals; Integration; Medborgardialog; Samhällsplanering; Nyanlända; Integration;

  Sammanfattning : I denna studie behandlas frågan om nyanlända och deras bristfälliga roll i dagens samhällsplanering. Dessa individer är en utsatt samhällsgrupp som växer i en oerhörd takt i Sverige och riskerar att inte känna någon tillhörighet i städer om de utesluts ur planeringsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Joint multi link behavior for V2X communication

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Linus Conradson; Daniel Horstmark; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER