Sökning: "Linus Hallendorf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linus Hallendorf.

  1. 1. Narkotikamissbruk bland sjuksköterskor : - En integrerad litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Per Anttila; Linus Hallendorf; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Narkotikamissbruk hos sjuksköterskor förekommer på arbetsplatser runtom i världen och påverkar patientsäkerheten samt den personliga hälsan negativt. Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa kunskap kring narkotikamissbruk hos sjuksköterskor, och utifrån syftet formulerades tre frågeställningar. LÄS MER