Sökning: "Linus Hammo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linus Hammo.

  1. 1. Hur påverkar resultateffekten vid värdering till verkligt värde kostnad för lånat kapital inom fastighetsbranschen? (16/17:12)

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Linus Hammo; Fredrik Magnusson; [2017-02-14]
    Nyckelord :Verkligt värde; resultateffekt; kostnad för lånat kapital; IFRS 13; IAS 40;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Värdering till verkligt värde har sedan den infördes fått både positiv och negativ kritik. Den negativa kritiken grundar sig i att relevansen har ökat på tillförlitlighetens bekostnad. Detta på grund av att uppskattningar och förväntningar om framtiden inkorporeras i de värderingsmodeller som används. LÄS MER