Sökning: "Linus Logren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linus Logren.

  1. 1. Digitala tvillingar i Nordens fastighetsbransch : En kartläggning av digitala tvillingars nutida och potentiella närvaro på den nordiska fastighetsbranschen

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :Linus Logren; Adam Thillberg; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Dagens samhälle präglas i stor utsträckning av digitaliseringens framfart, där vissa branscher lyser starkare med dess närvaro, medan andra med dess frånvaro. I samspel med att artificiell intelligens har blivit allt mer omtalat som allmängiltig lösning kring digitala utmaningar har även kopplingen till konceptet digital tvilling vuxit fram. LÄS MER