Sökning: "Linus Ternström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linus Ternström.

  1. 1. Elproduktion från överskottsånga i en kondensturbin : En lönsamhets- och miljöbedömning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

    Författare :Linus Ternström; Linnéa Gustafsson; [2016]
    Nyckelord :Condensing turbine; Excess heat; Electricity production; Kondensturbin; Överskottsvärme; Elproduktion;

    Sammanfattning : Den stora användningen av fossil energi i världen är en av orsakerna till de höga utsläppen av koldioxid som förstärker växthuseffekten. För att minska människans klimatpåverkan bör därför mer förnyelsebar energi användas. EU har därför som mål att minska utsläppen av koldioxid med 40 % till år 2030. LÄS MER