Sökning: "Liridona Tahiri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Liridona Tahiri.

  1. 1. Normkritiska barnböcker : En studie om könsmönster i barnlitteratur

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Liridona Tahiri; [2019]
    Nyckelord :genus; bilderböcker; normkritik; könsroller; förskola; multimodalitet;

    Sammanfattning : Bakgrund Denna undersökning grundar sig på tidigare forskning samt litteratur som behandlar den ojämställdhet som förekommer när det gäller skildringen av manliga och kvinnliga karaktärer i barnlitteratur. Syfte Syftet med arbetet är att undersöka två normkritiska bilderböcker med fokus på att granska och analysera om de bryter mot könsroller och i så fall hur. LÄS MER