Sökning: "Lirije Shala"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lirije Shala.

  1. 1. Svenska som andraspråk : Språkutveckling hos elever med svenska som andraspråk

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Sanela Klokic; Lirije Shala; [2014]
    Nyckelord :Språkutveckling; flerspråkighet; svenska som andraspråk; modersmål; andraspråkselever;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur fyra andraspråkslärare anger att de arbetar och resonerar  kring flerspråkiga barns språkutveckling, samt vilken betydelse modersmålet har för barns språkutveckling. Undersökningen är baserad på Vygotskjis sociokulturella teori och Cummins modell för främjande av barns språkutveckling. LÄS MER