Sökning: "Lis Uddberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lis Uddberg.

  1. 1. Hur skapar man förutsättningar för andraspråkselevers lärande i klassrummet?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Lis Uddberg; Rebecca Andersson; [2019]
    Nyckelord :Andraspråk; förutsättning; identitet; inkludering; kommunikation; lärmiljö; sociokulturellt perspektiv;

    Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt belyser vi vilka olika faktorer som gynnar andraspråkselevers språk-, kunskap- och identitetsutveckling. Vi definierar även begreppet inkludering och åskådliggör inkluderings betydelse för eleverna. LÄS MER