Sökning: "Lis Uddberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lis Uddberg.

 1. 1. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolans tidiga år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lis Uddberg; Rebecca Andersson; [2020]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Lärare; Lärmiljö; Språk- och kunskapsutveckling; Stöttning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka arbetssätt som två olika lärare tillämpar i sina flerspråkiga klassrum, för att kunna identifiera hur andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling kan främjas i de olika klassrumsmiljöerna. Genom att ta del av den schemalagda undervisningen i två olika klassrum vill vi se om där finns några likheter och skillnader och därav blev vår frågeställning: Hur arbetar lågstadielärare med flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling? Studiens teoretiska utgångspunkter är det sociokulturella perspektivet och cirkelmodellen. LÄS MER

 2. 2. Hur skapar man förutsättningar för andraspråkselevers lärande i klassrummet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lis Uddberg; Rebecca Andersson; [2019]
  Nyckelord :Andraspråk; förutsättning; identitet; inkludering; kommunikation; lärmiljö; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt belyser vi vilka olika faktorer som gynnar andraspråkselevers språk-, kunskap- och identitetsutveckling. Vi definierar även begreppet inkludering och åskådliggör inkluderings betydelse för eleverna. LÄS MER