Sökning: "Lis-Marie Pettersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lis-Marie Pettersson.

  1. 1. Renskötselrätt som regleras i Rennäringslagen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Lis-Marie Pettersson; [2005]
    Nyckelord :Lagar och förordningar;

    Sammanfattning : Syftet med arbetet är att skaffa sig kunskap om renskötselrätten samt att redogöra för de lagar som reglerar den. Nya lagstiftingsförslag kommer också att redovisas i arbetet. I slutet på 1800-talet kom den första lagen som reglerar renskötseln. Lagen har därefter ändrats vid tre tillfällen. LÄS MER