Sökning: "Lisa§ Ekberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lisa§ Ekberg.

 1. 1. Styrningens dilemma vid tillväxt : valet mellan familjaritet och professionalism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lisa Ekberg; Jesper Eleby; [2019]
  Nyckelord :Management control; Management control systems; Management; Culture; Values; Informal control; Formal control; Professionalism; Familiarity; Growing pains; Relational management; Transactional management; Ekonomistyrning; Styrning; Kultur; Värderingar; Informell styrning; Formell styrning; Professionalism; Familjaritet; Växtvärk; Relationsbaserad styrning; Transaktionsbaserad styrning;

  Sammanfattning : Previous research has extensively studied growth and its effect on organizations. The general conception is that growth results in a need for professionalization within the organizations, in which the management processes are formalised. LÄS MER

 2. 2. Västlänken - Infrastruktursatsning i envägskommunikation eller dialog?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Lisa§ Ekberg; [2018-08-09]
  Nyckelord :Medborgardialog; Västlänken; Rationell- och kommunikativ planeringsteori; Arnsteins deltagandestege; sense of place;

  Sammanfattning : This study is about the participatory planning that took place regarding the planning of Västlänken. In the 1980s preliminary studies begun concerning the infrastructure project, which has gained momentum today. Västlänken, will result in an eight-kilometer long underground tunnel and is expected to be completed in 2026. LÄS MER

 3. 3. Naturvärdesträd : betydelsen av grovlek och ålder på träd för lavar och mossor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Lisa Ekberg; [2018]
  Nyckelord :naturvärdesträd; epifytiska lavar; epifytiska mossor; boreal skog; hemiboreal skog; DBH; brösthöjdsdiameter; gamla träd; grova träd; senvuxna träd;

  Sammanfattning : Träd som är grova, gamla eller senvuxna är ovanliga i dagens skogar är mer värdefulla för biologisk mångfald än andra träd. För att ge dessa träd ett bättre skydd, har Skogsstyrelsen definierat så kallade naturvärdesträd. LÄS MER

 4. 4. Psykologstudenters Upplevelser av Utbildningsterapi : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Josefine Ekberg; Lisa Skagersten; [2017]
  Nyckelord :personal therapy; psychology student; psychologist programme; utbildningsterapi; psykologstudent; psykologprogrammet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka psykologstudenters upplevelse av utbildningsterapi. På grund av att utbildningsterapin, som är ett obligatoriskt moment på flera psykologprogram i Sverige, för närvarande är omdiskuterad, var det av intresse att undersöka hur den upplevs av studenterna. LÄS MER

 5. 5. Det händer inte oss : Föräldrars upplevelser av att ha ett cancersjukt barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Carolina Ekberg; Lisa Johansson; [2008]
  Nyckelord :cancer; föräldrar; upplevelse; barn;

  Sammanfattning : Enligt Barncancerfonden insjuknar varje år cirka 300 svenska barn upp till 18 års ålder i cancer. De vanligaste cancerformerna hos barn är leukemi, hjärntumörer och lymfom. Prognosen för dessa barn är idag god då tre av fyra barn överlever sin cancer. LÄS MER