Sökning: "Lisa Östergren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lisa Östergren.

 1. 1. Inte solklart med SoL : En kvalitativ studie om biståndshandläggares erfarenheter av att möta äldre med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lisa Östergren; Emma Kristoffersson; [2020]
  Nyckelord :care manager; mental illness; street-level bureaucracy; biståndshandläggare; äldreomsorg; gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : There is a lack of studies about elderly with mental illness. Previous studies show that care managers tend to construct needs together with the client based on a standardized range of aid (Olaison, 2009; Jönson & Harnett, 2015; Dunér & Nordström, 2005). Further the social needs tend to disappear during the need investigation. LÄS MER

 2. 2. Att bli en journalist : Studenters erfarenheter av lärande i praktiken på SVT

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Krista Blenninger; Lisa Östergren; [2018]
  Nyckelord :Communities of practice; Arbetsplatspraktik; Journaliststudenter; Lärandeprocess; SVT;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte har varit att bidra med kunskap om journaliststudenters lärandeprocess under praktikperioden på Sveriges Television. För att förstå lärandeprocessen har Wengers lärandeperspektiv Communities of practice använtssom utgångspunkt för studiens 4 frågeställningar: hur skapar studenterna mening för att förstå nya intryck, på vilket sätt bidrar olika gemenskaper till studenternas utveckling, på vilket sätt formas studenternas identitet under praktikperioden ochhur sker studenternas inträde i de nya sociala praktikgemenskaperna. LÄS MER

 3. 3. Livskvalitet hos patienter med nydiagnostiserad bestående perifer facialispares

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lisa Östergren; [2018]
  Nyckelord :Facial paralysis; physical function; well-being; face expressions; communication; Facilispares; fysisk funktion; välmående; ansiktsuttryck; kommunikation;

  Sammanfattning : Perifer facialispares beror på en skada på ansiktets rörelsenerv, facialisnerven. Tillståndet för med sig ett flertal funktionella begränsningar som omfattar fysisk, psykisk och social funktion. För patienter som lider av perifer facialispares, kan förlust av dessa funktioner inverka på livskvaliteten. LÄS MER

 4. 4. En nypa socker : En kvantitativ analys av hur socker framställs i Aftonbladet 1995 och 2013

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Karin Ericsson; Lisa Östergren; [2014]
  Nyckelord :Sugar; health journalism; agenda-setting; source criticism; tabloid newspapers; health; Socker; hälsojournalistik; Aftonbladet; dagordningsfunktion; källkritik; kvällspress; hälsa;

  Sammanfattning : The subject for our bachelor thesis is how sugar is portrayed in Aftonbladet. By analyzing newspapers from 1995 and 2013 we wanted to research if the portrayal of sugar has changed during the years. We have noticed that there is a trend of being healthy and fit today. LÄS MER