Sökning: "Lisa Ahlberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lisa Ahlberg.

 1. 1. "En bild för dig och mig" : - En kvalitativ intervjustudie om förskollärare och barnskötares syn på bildstöd som inkluderande verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Ahlberg; Stefani Baban; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Gaturummets kvaliteter : en utvärdering av måluppfyllelse inom Henriksdalshamnen och Liljeholmskajen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Frida Ahlberg; Lisa Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :planering; gaturum; utvärdering; mål;

  Sammanfattning : Gaturum fyller många olika funktioner i staden, och används både som transportsträckor men även som viktiga allmänna platser för sociala möten. Väsentliga aspekter hos gaturum är bland annat tillgänglighet och trygghet och för att uppfylla dessa krävs en genomtänkt utformning. LÄS MER

 3. 3. Studiehandledaren i modersmål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lisa Stark; [2015-10-15]
  Nyckelord :studiehandledare i modersmål; studiehandledning på modersmål; nyanlända; inkludering; delaktighet; förhållningssätt; studiehandledarens roll och funktion; samarbete; tolkande brygga viktig länk; socialt samspel; översättare; språk- och kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att studera studiehandledaren i modersmåls upplevelse kring sin roll och funktion.Teori: Studien utgår ifrån den inkluderade teorin med det relationella perspektivet i fokus som Persson (2008), Skoglund (2013) tar upp samt Elmeroth (2014) lyfter men även Nilholm (2007), Ahlberg (2001), Lipsky och Gartner (1998) samt Dyson och Millward (2000). LÄS MER

 4. 4. Effektivt lärande med IT-stöd

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Björn Håman; Lisa Ahlberg; [2001]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Magisteruppsatsen handlar om vad datorn, i form av ett IT-pedagogiskt hjälpmedel, kantillföra lärandeprocessen i en skolmiljö. Med den information som presenteras har sedanfokus riktats mot adb-kontorets applikation, Kunskapsnätet, med avsikt att förslag omfunktionalitetsförbättringar skall tas fram med teori om lärande som bakgrund. LÄS MER

 5. 5. "How long does it take a ritual to build up, to take hold and become standard practice?" : bark peeling in Scandinavia and North America

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Lisa Ahlberg; [2001]
  Nyckelord :forest history; bark; North America;

  Sammanfattning : Independently, the Sami people in northern Scandinavia and native people in the north temperate and boreal zone of North America have utilized the cambium layer of bark from both coniferous and deciduous trees as food, medicine, as well as material for other requirements; clothes, baskets and various kinds of wrapping. The sharp seasonal environments created food shortages in certain periods and inner bark thus became an important food component. LÄS MER