Sökning: "Lisa Angel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Angel.

  1. 1. Spegel, spegel på väggen där: : En studie kring balladens textliga funktion i kvinnliga traditionsbärares liv under 1800-talet

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

    Författare :Christina Henriksson; Emma Eriksson; [2006]
    Nyckelord :Keywords: medieval ballad; women; carrier of tradition; nineteenth century; Lisa och Nedervåld; Harpans kraft; Stolts Margareta; Anna Ehrenström; Catarina Andersdotter; Johanna Gustafva Angel; Wendela Hebbe; Gunnar Olof Hyltén-Cavallius; Styvmodern;

    Sammanfattning : Emma Eriksson and Christina Henriksson: Mirror mirror on the wall: A study on how ballad texts reflect women as carriers of tradition in nineteenth century Sweden, Växjö: Musikvetenskap C, 10 p 2005.The aim of this essay is to analyze relations between ballad texts and the lives of female carriers of tradition in nineteenth century Sweden. LÄS MER