Sökning: "Lisa Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Lisa Axelsson.

 1. 1. Att bo på äldreboende : En systematisk litteraturstudie om äldres upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lisa Johansson; Monika Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Ageing; Daily life; Qualitative methods; Daglig tillvaro; Kvalitativ metod; Åldrande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnaden som ges på äldreboende bör präglas av respekt, värdighet och ett samarbete med den äldre. Utifrån den äldres behov kan sjuksköterskan samt omvårdnadspersonalen uppfylla den äldres önskemål. Syfte: Syftet är att beskriva äldres upplevelser av den dagliga tillvaron på äldreboende. LÄS MER

 2. 2. Den utländska skölden – En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga frilansjournalister i Mexiko

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Axelsson; [2018-02-08]
  Nyckelord :Mexico; journalism; freelancer; females; feminism; genus; intersectionality; selfcensorship; sexual harassment; ideals.;

  Sammanfattning : Titel: Den utländska skölden – En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga frilansjournalisters iMexikos yrkeserfarenheterAuthor: Lisa AxelssonTutor: Gabriella SandstigNumber of pages: 51Number of words: 24 215Course: Bachelor thesis, JournalismPeriod: Fall 2017University: Dept. of Journalism, Media and Communication, Unviersity of GothenburgPurpose/Aim: The aim of the study is to map and analyze the working conditions, limitations andpossiblities for female freelance journalists in Mexico. LÄS MER

 3. 3. Det brokiga bråket! : - En kvalitativ undersökning om elever med olika härkomst beträffande deras användning av representationsformer vid beräkning av bråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Lisa Axelsson; Matilda Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Bråk; matematik; representationsformer; utländsk härkomst; årskurs 6;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka elevers användning av matematiska representationsformer inom området bråk. Studien syftar även till att undersöka vilka skillnader det finns mellan elever utifrån deras härkomst med avseende på deras val av representationsformer. LÄS MER

 4. 4. Litteratursamtalets funktion : En kvalitativ studie baserad på intervjuer av lärare och observationer av litteratursamtalsundervisning i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Matilda Sandberg; Lisa Axelsson; [2018]
  Nyckelord :literature discussions; reading comprehension; reading strategies; teaching; litteratursamtal; läsförståelse; lässtrategier; undervisning;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka hur lärare implementerar litteratursamtal i sin undervisning samt vad de har för tankar om användningen av litteratursamtal, exempelvis hur de ser på litteratursamtalets funktion eller begränsningar och möjligheter. Eftersom Aidan Chambers anses som en auktoritet inom ämnet ”diskutera vad man läst”, relaterar vi vårt resultat och analyserar utifrån Chambers tankar om boksamtal. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av förlossningsrummet – ur icke svensktalande kvinnors perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Lisa Wibeck Axelsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Förlossningsrum; platsen att föda; erfarenhet; upplevelse;

  Sammanfattning : Background:In some parts of the world women have a choice where to give birth and their birth setting. Birth can take place either at hospital, other birth setting or at home. In Sweden today, women have few options to choose their birth location and how this place is designed. LÄS MER