Sökning: "Lisa Börjesson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lisa Börjesson.

 1. 1. Vilken förståelse har ungdomar av våld, genus och makt? : En kvalitativ intervjustudie om elevers erfarenheter av Juventas Ungdomsjours våldsförebyggande arbete utifrån metodmaterialet ”Kärlek börjar aldrig med bråk”

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Lisa Börjesson; [2019]
  Nyckelord :violence prevention work; violence; gender; power; masculinity; femininity;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine students’ experiences of Juventas Ungdomsjours violence prevention work from the method material “Kärlek börjar aldrig med bråk”. This with the intention of studying students understanding of violence, gender and power and how masculinity and femininity are expressed in this understanding. LÄS MER

 2. 2. ”Det här är strukturella fenomen. De här beteendena som alla gör utan att tänka sig för” (Anna Wahl i Kvinnorna och pengarna) - En kritisk diskursanalys av glastaket: det osynliga hindret

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lisa Börjesson; [2018]
  Nyckelord :glastaket; kritisk diskursanalys; förändring; makt; kön genus; the glass ceiling; critical discourse analysis; change; power; sex gender;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur diskursen om glastaket har förändrats under en tjugoårsperiod. Detta med avsikt att utifrån ett genusvetenskapligt angreppsätt belysa vilka föreställningar och maktstrukturer mellan kvinnor och män som förändring i diskursen bygger på. Mina frågeställningar följer mitt syfte. LÄS MER

 3. 3. Behov av särskilt stöd-barnen eller pedagogerna?! En diskursiv studie om barn i behov av särskilt stöd i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lisa Bang; Catarina Björk; [2015-10-19]
  Nyckelord :förskola; barn i behov av särskilt stöd; diskurs; normalitet och avvikelse;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att studera hur barn i förskolan konstrueras till att bli barn i behov av särskilt stöd genom pedagoger, specialpedagoger och förskolechefers utsagor. Frågeställningar är: Hur definierar pedagoger, förskolechefer och specialpedagoger barns svårigheter? Vad har språket för betydelse och funktion ur ett maktperspektiv? Vilka tekniker och åtgärder uttrycks i skrift till barns svårigheter? Teori: Studien vilar på en socialkonstruktionistisk grund. LÄS MER

 4. 4. Särskild uppmärksamhet åt invandrare och andra minoriteter? : En fallstudie av relationen mellan styrdokument och bibliotekspraktik i en lokal kontext

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Lisa Börjesson; [2011]
  Nyckelord :Folkbibliotek - Sverige; Bibliotek - juridik och lagstiftning - Sverige; Biblioteksservice för invandrare; Pedagogik - teori; filosofi; Fallstudier; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Policy documents in the public library field, such as the library legislation, local political goals and intra-library plan documents, often include ambitious but ambiguous formulations. This two years master’s thesis examines the relationship between four policy documents and library practice in a local context. LÄS MER

 5. 5. De unga männens relation till sjöjungrun (bok och bibliotek)

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Lisa Ligardh; Ellen Seijsing; [2009-03-05]
  Nyckelord :konsumtion; mässor; Unga män; varumärke; image; profil; målgruppsanalys; genus; fokusgrupper; kultur;

  Sammanfattning : Titel: De unga männens relation till sjöjungfrunFörfattare: Lisa Ligardh & Ellen SeijsingKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK1500,Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgsuniversitet.Termin: Höstterminen 2008Handledare: Britt BörjessonSidantal: 55 sidorSyfte: Vårt syfte är att undersöka unga mäns attityder och kunskap om varumärket Bok och bibliotek och dess mässa. LÄS MER