Sökning: "Lisa Bjurek"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Bjurek.

  1. 1. Sjuksköterskors kunskap om smärtlindring av barn, en enkätstudie med kinesiska sjuksköterskor

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Lisa Bjurek; Anna Nilsson; [2017-06-30]
    Nyckelord :Smärta; smärtlindring; PNKAS; pediatrisk omvårdnad;

    Sammanfattning : Bakgrund: Studier har visat att vikten av adekvat smärtlindring av barn är väsentlig för att värna om barns fysiska och psykiska hälsa. Studier i ämnet har dock identifierat bristande kunskaper hos sjuksköterskor på en internationell nivå. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors kunskap om smärtlindring vid två barnsjukhus i Kina. LÄS MER