Sökning: "Lisa Blomberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lisa Blomberg.

 1. 1. Organiserat kaos : En litteraturstudie om faktorer bakom socialarbetares upplevda arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress inom svensk socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Lisa Blomberg; Lovisa Åminne; [2022]
  Nyckelord :arbetsbelastning; arbetsrelaterad stress; psykosocial arbetsmiljö; socialarbetare; socialtjänst;

  Sammanfattning : Föreliggande litteraturstudie sammanställde forskningsresultat från nio empiriska studierinom forskningsområdet arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress gällandesocialarbetare inom verksamheter för svensk socialtjänst. I studien uppmärksammadesvilka psykosociala- och organisatoriska faktorer som påverkar socialarbetares upplevelseav arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress. LÄS MER

 2. 2. Lärares arbete för att hjälpa elever i matematiksvårigheter : Stöttande av affektiva sidor och matematiklärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Lisa Blomberg; [2015]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; affektiva aspekter; undervisningsmetoder; dyskalkyli; konkret till abstrakt;

  Sammanfattning : PISA undersökningarna har visat att svenska elevers matematikkunskaper är låga jämfört med elever i andra länder. Det är något som blivit omdiskuterat. För att förändra det här krävs det att lärare besitter pedagogiska kunskaper. LÄS MER

 3. 3. Dyskalkyli hos elever : Kännetecken, orsaker och arbetssätt

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Stephanie Bygghammar; Blomberg Lisa; [2014]
  Nyckelord :Dyscalculia; Dyskalkyli; bristande taluppfattning; aritmetiska svårigheter; specifika matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är ett konsumtionsarbete som berör ämnet dyskalkyli inom matematik. Arbetet består av tre frågeställningar som ska svara på frågorna: hur dyskalkyli kännetecknas, vad det finns för bidragande orsaker samt hur läraren kan arbeta med elever som har dyskalkyli. LÄS MER

 4. 4. Lekens betydelse för barnens lärande i förskolan : En observationsstudie på tolv förskolebarn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Lisa Blomberg; [2009]
  Nyckelord :lek och lärande; leken och lärande i förskolan; social kompetens och lärande;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att undersöka lekens betydelse för barnens lärande i förskolan samt lekens betydelse för barnens sociala kompetens. Två frågeställningar är centrala. LÄS MER

 5. 5. Storleksanpassad ekonomistyrning

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Andersson; Lisa Blomberg; Magdalena Odén; [2007-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trots att det finns en väl dokumenterad utvecklingsprocess för att formulera strategier för stora företag saknas det utredningar huruvida strategierna och styrverktygen kan användas i små företag. Det finns ett stort behov av att anpassa modellerna för små företag samt att identifiera en mer lämplig utformning och användning av sådana styr- och mätverktyg. LÄS MER