Sökning: "Lisa Carlson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lisa Carlson.

 1. 1. The Fatherhood Wage Premium in the Main US Regions, 1982-1998

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Lisa Carlson; [2016]
  Nyckelord :Fatherhood; Wages; Division of Labor; Regional Differences; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Research on the fatherhood wage premium has found the premium to differ by race, occupation, marital status and the degree of specialization in the division of labor. This paper attempts to see if two additional aspects may be added: whether the premium varies between different regions and whether there is a difference between urban and rural areas. LÄS MER

 2. 2. The Effect of Fine Particle Pollution on Mortality and Life Expectancy in Sweden 1990-2011

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Lisa Carlson; [2015]
  Nyckelord :Air pollution; Mortality; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : The level of fine particle pollution in the air has been found to be damaging to health. This study aims to see if there is a negative correlation between the level particulate matter and life expectancy, and a contrary correlation between particulate matter and cause-specific mortality, using a statistical model with the 21 Swedish counties. LÄS MER

 3. 3. Effekten av discoverytjänster på bibliotekens e-resurser? : En undersökning om Summons effekt på Chalmers bibliotek.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Lisa Carlson; [2012]
  Nyckelord :Discovery; Summon; Chalmers; Google; e-resurser; ambient findability; webscale; bibliotek;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine what happens with library e-resources after implementing the discovery tool Summon. Summon provides a Google-like experience and uses multiple facet options when users need to narrow their discovery. LÄS MER

 4. 4. Lärares didaktiska val kring språkanvändning i grundskolans tidiga år - och deras motiveringar till dessa

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lisa Carlson; Sara Olovsson; [2012]
  Nyckelord :dialog; flerstämmighet; lärarledda samtal; läsning; monolog; samtal; scaffolding; skrivning; sociokulturell teori; språkanvändning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare resonerar och motiverar de didaktiska val de gör i klassrummet rörande språkanvändning. Den forskningsfråga som vi har utgått ifrån lyder: hur gör lärare sina didaktiska val kring språkanvändning och hur motiverar de dessa?Vår analys vilar i huvudsak på en sociokulturell grund med utgångspunkt i Vygotskijs teorier som betonar det sociala samspelets betydelse i lärande och utveckling. LÄS MER

 5. 5. Att öka innovationsförmågan : Vilka behov uppstår i övergången mellan teknikdriven och designdriven utveckling

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Lisa Malmberg; [2011]
  Nyckelord :Designdrivenutveckling; innovation;

  Sammanfattning : När innovation inte längre kan uppnås enbart genom effektivisering är ett alternativ att skifta fokus till användaren istället. Genom att lära känna användare och deras kontext genereras insikter vilka ligger till grund för nya koncept och idéer. Denna strategi kallas designdriven innovation. LÄS MER