Sökning: "Lisa Elmby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Elmby.

  1. 1. ”Jag ville bara att någon skulle hålla mig i handen en stund” - Kvinnors upplevelse av telefonkontakt med koordinerande barnmorska inför kommande förlossning

    Magister-uppsats,

    Författare :Lisa Elmby; Anna Löfgren; [2020-01-30]
    Nyckelord :förlossning; kvalitativ innehållsanalys; kvinnor; telefonkontakt; upplevelse;

    Sammanfattning : Background: Women in Sweden are asked to contact the coordinating midwife beforearrival to the labour ward. The women’s needs in the first telephone contact are individualand the coordinators approach is central and the aim is therefore to achieve a caringconversation where both the coordinator and the woman can feel satisfaction. LÄS MER