Sökning: "Lisa Engdahl"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lisa Engdahl.

 1. 1. Sjuksköterskans identifiering av smärta hos personer med demenssjukdom – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Alexandra Engdahl; Lisa Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Assessment tools; Dementia; Identification of pain; Nurse; Nursing; Pain; Pain assessment; Bedömningsinstrument; Demenssjukdom; Omvårdnad; Sjuksköterskan; Smärta; Smärtidentifiering; Smärtskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom de närmaste åren och i många länder kommer demenssjukdom att fördubblas, vilket betyder att sjuksköterskans kompetens när det gäller smärtbedömning hos personer med demenssjukdom måste öka. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan vet vilka bedömningsinstrument som fungerar att använda hos personer med demenssjukdom och vilka uttryck som är viktigt att uppmärksamma, för att kunna minska lidandet och öka livskvalitén för patienten. LÄS MER

 2. 2. Interaktion mellan logoped och barn vid nybesök : Strategier för kontaktetablering, kvarhållande av uppmärksamhet i aktivitet och aktivitetsbyte

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Elin Engdahl; Lisa Sjögren; [2016]
  Nyckelord :first visit; interactional analysis; establishment of contact; maintenance of attention; shifting activities; nybesök med barn; interaktionsanalys; kontaktetablering; kvarhållande av uppmärksamhet; aktivitetsbyte;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka hur logopeder administrerar nybesök med barn vad gäller etablering av kontakt, kvarhållande av uppmärksamhet i aktiviteter och aktivitetsbyte. Undersökningsmaterialet utgjordes av två videoinspelade barnnybesök hos två logopeder vardera, inspelade på en logopedmottagning belägen i sydöstra Sverige. LÄS MER

 3. 3. # Det är ingen big deal : en kvalitativ studie om ungdomars resonemang kring  nätkränkningar på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marie Karlsson; Lisa Lagergren; [2015]
  Nyckelord :online denigrations; teenagers; social media; norms; attitudes; cognitive dissonance; nätkränkningar; ungdomar; sociala medier; normer; attityder; kognitiv dissonans;

  Sammanfattning : Nätkränkningar är ett växande problematiskt fenomen i dagens samhälle. Många ungdomar upplever att de blir kränkta på sociala medier, både av bekanta och icke bekanta personer. LÄS MER