Sökning: "Lisa Farquhar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Farquhar.

  1. 1. Handledning : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av handledningens betydelse inom barn- och familjesektorn i socialtjänsten

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

    Författare :Lisa Farquhar; [2016]
    Nyckelord :Supervision; social worker; social services; support; reflection; professionalism; Handledning; socialarbetare; socialtjänsten; professionellt agerande; stöd;

    Sammanfattning : The aim of this study was to get a better understanding of social workers experiences of supervisions impact on social work with children and families. The two research questions where: Which are social workers needs of supervision? And does social workers perceive supervision as a tool for professional development and learning? The study´s empirical findings were a result of semi-structured interviews with five social workers in the social service department. LÄS MER