Sökning: "Lisa Forsaeus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Forsaeus.

  1. 1. ”En fot i varje värld” - En studie av hur chefer i hybrida organisationer hanterar multipla och konkurrerande krav

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Lisa Forsaeus; Amalia Johnsén; [2016-06-15]
    Nyckelord :Hybridorganisation; Konkurrerande krav; Institutionella logiker; Kommunala bolag; Strategisk hantering; Chefer;

    Sammanfattning : De kommunala bolagen präglas av förväntningar och krav som ställs på verksamheten. Dessa kännetecknas som komplexa och mångtydiga eftersom de kommunala bolagen är en kombination av offentlig förvaltning och det affärsdrivande bolaget. LÄS MER