Sökning: "Lisa Forslund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisa Forslund.

 1. 1. “Hållbara fonder” En intervjustudie med banker om deras integration av hållbarhet i fondförvaltningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Forslund; Daniel Nylund; [2020-01-31]
  Nyckelord :Ansvarsfulla investeringar; hållbara fonder; legitimitetsteori; bankväsendet; aktieägarteori; intressentteori; SRI; ESG.;

  Sammanfattning : Den allt mer omdebatterade klimatfrågan har lett till att allmänhetens intresse för hållbarhethar ökat. Investerarnas önskan om hållbara alternativ ökar, vilket tvingar bankerna och derasfonder att förändras. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation i matematikklassrummet : En studie om lärares samtal och frågornas betydelse för att utveckla elevers matematiska kunnande i årskurs 2-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Lisa Lyrhem; Sophie Rundberg; [2017]
  Nyckelord :Samtal; kommunikation; matematik; problemlösning; talk moves och diskurser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera forskare (Chapin, O´Connor & Andersson, 2009; Mercer, 2008; Partanen, 2007; Riesbeck, 2008; Samuelsson & Forslund Frykedal, 2014; Taflin, 2007) nämner att det är genom samtal som tänkande och lärande kan utvecklas, då vi under samtalet förmedlar, förstår och klargör våra egna och andras tankar. Enligt Mercer (2008) är språket en central del för elevers lärande och utveckling, men att det inte tillförs tillräckligt med undervisningsmöjligheter där elever får uttrycka sig verbalt vilket har lett till sämre skolresultat. LÄS MER