Sökning: "Lisa Höglund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lisa Höglund.

 1. 1. Attrahera och behålla personal : En studie om attraktivitet på Högskolan Dalarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Lisa Johansson; Hanna Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Value Proposition - EVP; Attracting and Retaining; Internal Marketing.; Employer Branding; Employer Value Proposition - EVP; attrahera och behålla; intern marknadsföring.;

  Sammanfattning : Flera forskare skriver om vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare, som idag är viktigare än någonsin, speciellt när konkurrensen om personal ökar. Genom att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke ökar chanserna att attrahera och behålla kompetent personal (Ehrenborg & Höglund, 2016). LÄS MER

 2. 2. Logopeders samtal med närstående till en person med afasi : En samtalsanalys

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinMedicinska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinMedicinska fakulteten

  Författare :Lisa Jansson; Emelie Höglund; [2015]
  Nyckelord :Institutional interactions; Face Threatening Acts FTA ; Conversation Analysis CA ; mitigation strategies; candidate understandings; Institutionella samtal; Face Threatening Act FTA ; Conversation Analysis CA ; avdramatiserande strategier; candidate understandings;

  Sammanfattning : I institutionella samtal såsom närståendesamtal mellan en logoped, en närstående till en person med afasi och personen med afasi råder en asymmetri gällande maktförhållandet. Asymmetrin som uppstår i det institutionella samtalet kan innebära att samtalsdeltagaren med minst makt upplever ansiktshot. LÄS MER

 3. 3. Att skildra en annan värld : Om språk och berättarteknik i reportage av Ester Blenda Nordström och Nina Solomin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lisa Höglund; [2015]
  Nyckelord :berättarteknik; Ester Blenda Nordström; kvinnliga reportrar; Nina Solomin; reportage; reportageanalys; språk;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen utgår ifrån reportage ur reportageböckerna En piga bland pigor av Ester Blenda Nordström och Ok, amen: Om kärlek och fientlighet i chassidernas New York av Nina Solomin. Syftet är att, i jämförande form, ta reda på hur de gått till väga för att skildra en ny miljö i de utvalda reportagen ur respektive bok. LÄS MER

 4. 4. Utan samförstånd om IT-verktyg? : En fallstudie av erfarenheter av IT som pedagogiskt verktyg på två skolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Susanna Jonsson; Lisa Sjökvist; [2011]
  Nyckelord :IT; pedagogiskt verktyg; teknologiskt samförstånd;

  Sammanfattning : Under de veckor vi var ute på VFU väcktes en rad frågor hos oss. På våra skolor hade eleverna utrustats med personliga datorer eller surfplattor. Vi upplevde båda att detta påverkade undervisningen på flera sätt, och började därför intressera oss för att undersöka fenomenet med individuella IT-verktyg. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation och socialt samspel med barn med autism

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ann-Marie Nyström; Lisa Höglund; [2008]
  Nyckelord :Kommunikation; autism; socialt samspel och kommunikativa metoder.;

  Sammanfattning : Abstract Titeln på studien är kommunikation och socialt samspel med barn med autism. Studien handlar om kommunikation och vi har valt att lägga tonvikten vid kommunikationens möjligheter för barn med autism. LÄS MER