Sökning: "Lisa Hagström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lisa Hagström.

 1. 1. Det handlar inte bara om frisk luft : En diskursanalys av förskolepedagogers subjektspositioner vid utomhuslek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sanna Hagström; Lisa Thomsson; [2019]
  Nyckelord :diskursanalys; fri lek; lek; pedagoger; erfarenheter och attityder; subjektspositioner; undervisning; utomhusverksamhet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar de diskurser som finns i förskolans utomhusverksamhet samt de subjektspositioner förskolepedagoger intar vid utevistelse. I vårt resultat framkom diskurser som påverkar vilken subjektsposition har valt. De diskurser som har urskilts och behandlas är den motoriska utmaningen, fri lek och undervisning utomhus. LÄS MER

 2. 2. Att skiljas från sitt eget barn - En kvalitativ studie om inskolning med blicken på vårdnadshavaren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lisa Hansson; Sofie Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :inskolning; anknytning; vårdnadshavare; trygghet;

  Sammanfattning : Innehållet i denna studie omfattar inskolning från ett vårdnadshavarperspektiv med utgångspunkt från Broberg, Hagström och Brobergs (2012) utveckling av anknytningsteorin. De frågeställningar som ligger till grund för undersökningen har hjälpt oss att uppnå studiens syfte, vilket är att undersöka vårdnadshavares upplevelser av en inskolningsprocess. LÄS MER

 3. 3. ”TRO, HOPP & KÄRLEK” – En kvalitativ studie om familjehemsföräldrar

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisa Hagström; Lena Widbom; [2010-04-22]
  Nyckelord :Familjehemsföräldrar; anknytning; familjehem; familjehemsplacerade barn;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats var att undersöka hur familjehemsföräldrar ser på barns anknytning och familjehemsföräldrarnas egen roll gällande att främja familjehemsbarnens anknytning. Vidare undersöktes vilka olika faktorer som påverkar familjehemsföräldrarna och vilka erfarenheter dem har av att vara ett familjehem. LÄS MER

 4. 4. Examensprojekt bar-Nstol

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Lisa Jonsson; Anna Johansson; [2008]
  Nyckelord :barnstol; ergonomi; bar-Nstol; sadelsits; reglerbar; barhöjd;

  Sammanfattning : Projektet inleddes med en omfattande marknadsundersökning där syftet var att ta reda på vad primär- och sekundäranvändare av höga barnstolar har för åsikter om dessa och samtidigt undersöka det befintliga utbudet av höga barnstolar. På den undersökta marknaden hittades ingen barnstol som var ergonomisk för både barnet och föräldrarna. LÄS MER

 5. 5. Principer för samordnad utveckling

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Niklas Olsson; Lisa Lindgren; [2000]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Principer för samordnad utveckling. Hur får man en utbildningsplan somharmoniserar kompetensutveckling med systemutveckling ochverksamhetsutveckling?Författare: Lisa Lindgren och Niklas Olsson.Handledare: Birgitta Ahlbom (Institutionen för Informatik, GU).Anders Hagström (Modo Paper AB). LÄS MER