Sökning: "Lisa Hedberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lisa Hedberg.

 1. 1. Talent management - en oproblematisk HR-strategi? : En kvalitativ studie om organisationers uppfattningar kring tre utmaningsområden inom talent management

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lisa Hedberg; Josefin Svensson; [2019]
  Nyckelord :talent management; utmaningar; definition; strategi; implementering; etik; rättvisa;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Talent Management - en oproblematisk HR-strategi?   Undertitel: En kvalitativ studie om organisationers uppfattningar kring tre utmaningsområden inom talent management.   Författare: Lisa Hedberg och Josefin Svensson   Handledare: Jean-Charles Languilaire   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp   Datum: 2019-05-05   Nyckelord: Talent management, utmaningar, definition, strategi, implementering, etik och rättvisa. LÄS MER

 2. 2. "I år ska vi göra om ganska mycket faktiskt" : En bildpedagogisk diskurs i förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Isabell Hedberg Rosén; [2017]
  Nyckelord :Bildpedagogik; diskurs; bildpedagogiska traditioner; diskursanalys; subjektspositioner; bildlärare;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den stoffträngsel och de konkurrerande bildtraditioner som präglar bildämnet har jag undersökt en bildpedagogisk diskurs och de lärarpositioner som möjliggörs där. I forskningsarbetet behandlas två frågeställningar: Vilka bildpedagogiska traditioner och diskurser synliggörs i undersökningen och vilka subjektspositioner möjliggörs för lärare i relation till den bildpedagogiska diskursen. LÄS MER

 3. 3. Kollegiala samtal : - en väg till utveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anne-Li Hedberg; Lisa Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Aktionsforskning; förskola; handledning; kollegasamtal; kollegiala samtal; praktikteori; skolutveckling; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : Pedagoger i förskolan har lite tid för pedagogisk reflektion, detta begränsar möjligheter för pedagoger att samtala kring dilemman i verksamheten. Det begränsar även möjligheter för pedagoger att synliggöra och kritiskt granska sina egna handlingar och koppla dem till sina värderingar samt till ett teoretiskt perspektiv för att bli medveten om sin praktikteori, vilket är syftet med studien. LÄS MER

 4. 4. Utomhuspedagogik och elever med ADHD : En kvalitativ studie om fritidspedagogers uppfattningar om hur utomhuspedagogik på fritidshemmet kan påverka elever med ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Alexandra Svensson; Lisa Hedberg; [2015]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; ADHD; fritidshem; ökad koncentrationsförmåga;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att belysa hur fritidspedagoger uppfattar utomhuspedagogikens inverkan på elever med ADHD-s lärande på fritidshemmet. Undersökningen syftar även till att belysa vilka positiva och negativa effekter av utomhuspedagogik som upplevs mest framträdande för elever med ADHD samt på vilket sätt fritidspedagoger planerar utomhusaktiviteter med hänsyn till elever med ADHD. LÄS MER

 5. 5. Destinationsutveckling : Lågprisflygbolags påverkan på destinationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Sebastian Hultqvist; Lisa Hedberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER