Sökning: "Lisa Hederos Eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Hederos Eriksson.

  1. 1. Atypisk sensorisk bearbetning, autismspektrumtillstånd och adaptiv funktion : En studie av ett svenskt tvillingurval

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Richard Hammarsten; Lisa Hederos Eriksson; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Autismspektrumtillstånd (AST) är ofta förenat med atypisk sensoriskbearbetning och nedsatt adaptiv funktionsförmåga. Hur sambanden ser utdem emellan är mindre känt. Detta arbetes syfte var att undersöka vilkenpåverkan AST respektive atypisk sensorisk bearbetning har på adaptivfunktion. LÄS MER