Sökning: "Lisa Hellström"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Lisa Hellström.

 1. 1. "Den du så länge har sökt är på väg" : Messianska föreställningar i Astrid Lindgrens text Mio, min Mio utifrån Werblowskys typologi

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Lisa Hellström; [2019]
  Nyckelord :Messianska föreställningar; Mio; min Mio; RJ Zwi Werblowsky; Astrid Lindgren; fantasy.;

  Sammanfattning : Min uppgift och syfte med denna uppsats har varit att undersöka om Zwi RJ Werblowskys teori om messianism kan appliceras på texten Mio, min Mio. Den andra uppgiften har varit att pröva om hypotesen att texten Mio, min Mio av författarinnan Astrid Lindgren innehåller messianska föreställningar stämmer. LÄS MER

 2. 2. Starka system och bräckliga broar En studie om övergångar från och inom förskola och skola för barn och elever med en NPF-problematik utifrån ett systemteoretiskt- och specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonas Malmgren; Johanna Palmaeus; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Förskoleklass; NPF; Organsisation; Skola; Specialpedagogiska perspektiv; Systemteori; Övergångar; Överlämningar;

  Sammanfattning : Abstract Program och kurs: Specialpedagogprogrammet/ Magisteruppsats 15hp Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2018 Handledare: Lisa Hellström Examinator: Magnus Erlandsson Titel/ Rapportnummer: Starka system och bräckliga broar - En studie om övergångar från och inom förskola och skola för barn och elever med en NPF-problematik utifrån ett systemteoretiskt- och specialpedagogiskt perspektiv. Nyckelord: förskola, förskoleklass, NPF, organisation, skola, specialpedagogiskt perspektiv, systemteori, övergångar, överlämningar. LÄS MER

 3. 3. Normalitet och avvikelse - En normal elev det finns ju inte, alla är så olika

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Charlotta Svensson; Kristin Strand; [2017]
  Nyckelord :individualisering; inkludering; normer; systemteori; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Program och kurs: Specialpedagogprogrammet/ Magisteruppsats 15hp Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Ht 2016 Handledare: Bernt Gunnarsson Examinator: Lisa Hellström Titel/ Rapportnummer: Normalitet och avvikelse Nyckelord: individualisering, inkludering, normer, specialpedagogiska perspektiv, systemteori, ________________________________________________________________ Syfte: Syftet med vår studie var att undersöka hur några lärare resonerar kring normalitet och avvikelse. Syftet var också att undersöka om det finns några skillnader mellan hur några lärare i förskoleklass och lärare i mellanstadiet resonerar kring begreppen, samt att utifrån studiens resultat dra slutsatser rörande specialpedagogens arbete. LÄS MER

 4. 4. Lärares och specialpedagogers syn på arbetet med särbegåvade elever i grundskolan - Teachers and special educators view regarding gifted children in Elementary school

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Fagerberg; Sandra Isaksson; [2016]
  Nyckelord :arbetssätt; inkludering; sociokulturell teori; särbegåvad;

  Sammanfattning : Abstract Examensarbete: 15 hp Program: Specialpedagogprogrammet SPHEH14 Nivå: Avancerad nivå Datum: 2016-01-13 Titel: Lärares och specialpedagogers syn på arbetet med särbegåvade elever i grundskolan - Teachers and special educators view regarding gifted children in Elementary school Författare: Sofia Fagerberg och Sandra Isaksson Handledare: Lisa Hellström Examinator: Kristian Lutz Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att belysa lärares och specialpedagogers syn på förutsättningar för och arbetet med särbegåvade elever i grundskolan. • Hur ser lärare och specialpedagoger på begreppet särbegåvning? • Hur ser arbetet med särbegåvade elever ut i grundskolan? • Hur ser lärare respektive specialpedagoger på sitt uppdrag i relation till de särbegåvade eleverna? • Hur ser lärare och specialpedagoger på särbegåvade elever ur ett samhällsperspektiv? Teori De teorier som ligger till grund för studien är den sociokulturella teorin och teorin om de sju intelligenserna. LÄS MER

 5. 5. HR-funktionen, en isolerad ö? : En jämförande studie gällande det upplevda chefsstödet mellan privat och offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Emelie Hellström; Lisa Öberg; [2015]
  Nyckelord :New public managment; New public managment; Värdeskapande HR; chefsstöd; CRANET-undersökningen;

  Sammanfattning : Gränserna mellan privat och offentlig sektor tenderar att bli allt mindre tydliga. Med tanke på de offentliga och privata sektorernas olika styrning var det därför intressant att undersöka hur HR-funktionen präglades av detta sett från linjechefernas perspektiv. LÄS MER