Sökning: "Lisa Hillver"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Hillver.

  1. 1. Skattning av kommunikativ förmåga hos vuxna brukare på daglig verksamhet : En pilotstudie av ett klassifikationssystem för personal och närstående

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

    Författare :Lisa Hillver; Rebecca Johansson; [2019]
    Nyckelord :Funktionsnedsättning; habilitering; LSS; daglig verksamhet; intellektuell funktionsnedsättning; autismspektrumtillstånd; kommunikation; AKK; CFCS;

    Sammanfattning : Communication difficulties are common in individuals with different types of disabilities. Hence, many may need Augmentative and Alternative Communication (AAC) to be able to communicate. LÄS MER