Sökning: "Lisa Ivarsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lisa Ivarsson.

 1. 1. Patienters erfarenheter av omhändertagandet i samband med trauma

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Camilla Ivarsson; Lisa Åstrand; [2017]
  Nyckelord :experiences; nursing; patient; trauma; trauma care;

  Sammanfattning : En litteraturbaserad studie som belyser patienters erfarenheter av omhändertagandet i samband med trauma, där patienternas utsatthet framkommer på ett tydligt sätt. En litteraturöversikt med studier utförda i Sverige, England och USA. LÄS MER

 2. 2. Kulturmöten : förskollärares och barns perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lisa Ekbladh; Madeleine Friman; Linnéa Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :Förskola; Interkulturellt förhållningssätt; Kultur;

  Sammanfattning : InledningI Sverige är 95 procent av alla barn i åldersgruppen tre till fem år är inskrivna i förskolan.Barn träffar andra barn för första gången utan deras föräldrar. Förskolan är en mötesplats därbarn med olika etniska bakgrunder möts i samspel med varandra. På förskolan lär sig barnenatt samsas och interagera med varandra. LÄS MER

 3. 3. Skolvalet: en investering i framtiden? : En narrativ studie om föräldrars resonemang kring grundskolevalet ur ett Bourdieu-inspirerat perspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierFilosofiska fakulteten

  Författare :Lisa Ivarsson; [2014]
  Nyckelord :Skolval; Pierre Bourdieu; Biografisk narrativ metod; kapital; reproduktionsstrategier;

  Sammanfattning : The thesis aims to increase our understanding about parents reasoning about the elementary school choice by studying which factors parents perceive as important during the decision making process and also by giving meaning to Pierre Bourdieu’s concept of capital through the parents perspective. The empirical material comes from seven BNIM-interviews made with parents, which has been analyzed according to the thematic field analysis. LÄS MER

 4. 4. Diskriminering, vad betyder det? En kvalitativ intervjustudie om vad ungdomar anser att diskriminering är

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Ivarsson; Lisa-Lo Sonnesjö; [2008]
  Nyckelord :ungdomar; diskriminering; barn- och elevskyddslagen; Gender studies; Genusvetenskap; Public law; Offentlig rätt; Social and welfare law; Socialrätt; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta är en studie av ungdomars syn på diskriminering. Syftet med vår undersökning är att undersöka vad ungdomar anser att diskriminering är. Tidigare forskning visar att diskrimineringsbegreppet kan vara svårt att definiera och att ungdomar inte har kunskap om begreppets fulla innebörd. LÄS MER

 5. 5. Skönlitteratur i undervisningen - en intervjustudie om hur skönlitteratur används som läromedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Madeleine Ivarsson; Lisa Strand; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att se hur lärare använder sig av skönlitteratur i undervisningen, vad de anser arbetet ger eleverna samt om det finns några hinder med det skönlitterära arbetet. I vår forskningsbakgrund tar vi upp olika forskares syn på hur skönlitteratur påverkar barns kunskapsutveckling, för- och nackdelar med det skönlitterära arbetet samt vad kursplanerna säger. LÄS MER