Sökning: "Lisa Jensen"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lisa Jensen.

 1. 1. Allt mellan glädje och sorg : Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda barn med cancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Alice Falkebäck; Lisa Jensen; [2020]
  Nyckelord :Cancer; Child; Experience; Nurse; Support;

  Sammanfattning : Background Every year around 350 children in Sweden become ill in some form of cancer, which also is the most common cause of death for children up to 14 years. The nurse has an important function in conveying safety and hope to these severely ill children and their families. Caring for children with cancer can be difficult and challenging. LÄS MER

 2. 2. En jämförelsestudie mellan batchtillverkning och enstycksflöde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alice Andersson; Emily Ericsson; Lisa Kuusinen; [2018]
  Nyckelord :Lean management; batchtillverkning; materialflöde; materialförsörjningsmetoder och klockstudier;

  Sammanfattning : Rapporten utgår ifrån en fallstudie som utfördes på ett företag, Jensen Sweden AB, där syftet var att jämföra batchtillverkning med enstycksflöde genom att studera ett specifiktproduktionsflöde i processen. Materialflödet och materialförsörjningens påverkan på processen ingick också i studien. LÄS MER

 3. 3. Professionellt förhållningssätt; ett svårdefinierat begrepp : - en kvalitativ studie av socionomers syn på ett professionellt förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lisa Olheden; Annsofi Sloth Jensen; [2016]
  Nyckelord :Social worker; professional approach; professional role; professional knowledge; tacit knowledge.; Socionom; professionellt förhållningssätt; professionell roll; professionell kunskap; tyst kunskap.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate social workers view of a professional- and unprofessional attitude relative to the organization, other professionals and clients. The study was conducted with qualitative semi-structured interviews with social workers in human service organizations. LÄS MER

 4. 4. SpråkDax och Qnoddarnas värld.  : En studie av ett traditionellt och ett digitalt läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Frick-Jensen; Caroline Strömgren; [2013]
  Nyckelord :Pedagogik; traditionellt läromedel; digitalt läromedel; textanalys; analytisk och syntetisk läs- och skrivmetod;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att jämföra ett traditionellt läromedel och ett digitalt läromedel för läs- och skrivinlärningen i årskurs 1. Frågeställningarna som vi valt för att uppfylla vårt syfte är följande: Vilken läs- och skrivmetod bygger det traditionella och det digitala läromedlet på? Vilket innehåll har läromedlen och hur förhåller sig innehållet till kursplanen i svenska för årskurs 1-3? Vilka framträdande skillnader finns mellan ett traditionellt läromedel och ett digitalt läromedel med avseende på lärarhandledning, innehåll och illustrationer? För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi genomfört en kvalitativ textanalys. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar vid användandet av Balanced Scorecard – fallet Besam Production

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Svensson; Gry Westin; Lise Margareth Jensen; [2006]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; utmaningar; användning; mätningar; rapporteringssystem; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Avsikten med denna undersökning är att tillföra kunskaper om utmaningar och problem vid användandet av Balanced Scorecard. Detta genom att dels kategorisera utmaningar som står omnämnda i litteraturen i ett antal problemområden och dels genom att undersöka om Besam Production har stött på dessa. LÄS MER