Sökning: "Lisa Johannesson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Lisa Johannesson.

 1. 1. Arbetsrelaterad stress från ett sjuksköterskeperspektiv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Julia Johannesson; Lisa Eklöf; Julia Strandberg; [2020]
  Nyckelord :High workload; Work environment; Safe care; Nursing care; qualitative; Hög arbetsbelastning; Arbetsförhållanden; Säker vård; Omvårdnad; Kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är något som uppstår när det sker en obalans mellan krav och en individs förmåga att hantera dessa krav. Stress är en personlig upplevelse som hanteras olika för alla individer. Stress kan leda till nedsatt minneslagring samt sämre prestationsförmåga vilket för sjuksköterskor kan påverka utförandet av säker vård. LÄS MER

 2. 2. Controllerrollen : en ökad förståelse för rollen inom stora svenska företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lisa Johannesson; Emma Persson; [2018]
  Nyckelord :Controller; financial controller; business controller; accounting controller; controller role; job assignments; personality; Controller; financial controller; business controller; kamrer; controllerrollen; arbetsuppgifter; personlighetsdrag;

  Sammanfattning : Controllerrollen utvecklades inom organisationer i början av 1900-talet och har förändratsmycket över tidens gång. Controllern har gått från att ha en mer kameral roll till att ha fått en allt mer affärsinriktad och analyserande funktion inom företagen. LÄS MER

 3. 3. Vetenskaplig metod för inventering av betydande miljöaspekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Josefin Johannesson; Lisa Pålsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonalens attityd till alkohol- och drogmissbrukare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mathias Johannesson; Lisa Viberg; [2018]
  Nyckelord :Vårdpersonal; attityder; alkohol; droger; missbrukare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missbruk av alkohol och droger är ett globalt problem. Droganvändandet påverkar många människor och sätter stora krav på samhället. Missbruket är ett hot mot hälsan och därför möter sjukvården dessa människor i stor utsträckning. Forskning visar att det finns en negativ syn på personer med ett missbruk inom vården. LÄS MER

 5. 5. Rättegångsbalkens häktningsregler, häkteslagens restriktionsregler och Europakonventionen. En studie av rättegångsbalkens häktningsreglers och häkteslagens restriktionsreglers förenlighet med Europakonventionen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Johannesson; [2016-02-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige har under flera år fått upprepad kritik från både FN:s och Europarådets tortyrkommittéer för sina långa häktningstider och för att Sverige i alltför hög utsträckning ålägger de häktade restriktioner, vilket leder till att häktade i Sverige sitter isolerade för länge. Kommittéerna menar att den långvariga isoleringen i svenska häkten riskerar att skada de häktades psykiska och fysiska hälsa avsevärt. LÄS MER