Sökning: "Lisa Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden Lisa Johansson.

 1. 1. Vilka faktorer beskriver patienter med paniksyndrom som hjälpsamma i psykoterapi? En kvalitativ studie om Panic Control Treatment och Panic-Focused Psychodynamic Psychotherapy.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lisa Damgaard; Nina Johansson; [2023]
  Nyckelord :Panic disorder; agoraphobia; Panic-Focused Psychodynamic Psychotherapy; Panic Control Treatment; common and specific factors; Paniksyndrom; agorafobi; gemensamma och specifika behandlingsfaktorer; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study examined which factors patients with panic disorder with or without agoraphobia (PD/A) describe as helpful in Panic Control Treatment (PCT) and Panic-Focused Psychodynamic Psychotherapy (PFPP). RCT-studies have indicated that PCT and PFPP are effective treatments for PD/A. LÄS MER

 2. 2. Hur främjas barns språkutveckling i förskolan? : En intervjustudie om förskollärares arbete med barns språkutveckling i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Tina Tyredal; Lisa Johansson; [2023]
  Nyckelord :preschool; the preschool curriculum; preschool teacher; communication; language; language development; förskola; förskolans läroplan; förskollärare; kommunikation; språk; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur ett antal förskollärare beskriver sitt arbete med barns språkutveckling. Det insamlade datamaterialet består av semistrukturerade intervjuer med sju legitimerade förskollärare. Utifrån en tematisk analys har sex teman framkommit, dessa utgör studiens resultat. LÄS MER

 3. 3. Applikation till stöd för insamling och annotering av AI-data

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Isak Chorell; Lisa Greén; Viktor Johansson; Hannes Linde; Kevin Mårtensson Tolentino; Alexander Norozkhani; David Wärlén; [2022]
  Nyckelord :Dataannotering; AI; användartester; React; Electron; TypeScript; Scrum; prototyp;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett projektarbete som utfördes av sju studenter i kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet under våren 2022. Projektet var beställt av RISE och syftet var att skapa en användarvänlig applikation som möjliggör annotering av bilder. LÄS MER

 4. 4. Blood Simpling II : Making blood sampling simple

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Carolina Johansson; Bergman Linus; [2022]
  Nyckelord :Produktutveckling; företagande; innovation; hållbarhet; blodprovstagning; medicinteknik;

  Sammanfattning : When blood sampling is performed, problems and complications occasionally occur. Sometimes the blood sampling fails. Statistically, blood sampling fails at the first attempt in 28 percent of all cases for adults. For children, the corresponding rate is 44 percent. LÄS MER

 5. 5. Sentiment analysis as a complementing tool to corporate sustainability assessment : An explorative study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lisa Johansson; [2022]
  Nyckelord :Sentiment analysis; ESG scores; sustainable companies; sustainable investing; ESG investing; Sentiment analys; ESG-poäng; hållbara företag; hållbar investering; ESG investering;

  Sammanfattning : Companies play an important role in the process of sustainable development, and thus investors have increased their focus on companies' sustainability-related activities. These activities are often measured through ESG scores, which mostly are based on biased documents reported by the companies themselves. LÄS MER