Sökning: "Lisa Körner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Körner.

  1. 1. "Vill ni leka mamma, mamma, barn?" : Förskollärares uppfattningar om familjekonstellationer i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Lisa Körner; Isabella Karlsson; [2023]
    Nyckelord :familjekonstellation; kärnfamilj; stjärnfamilj; normkritik; pedagogiska verktyg;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares uppfattningar om familjekonstellationer i förskolan samt hur och med vilka pedagogiska verktyg de arbetar med olika familjekonstellationer i förskolan. Eftersom fler olika sorters familjer växer fram i dagens samhälle blev det därmed intressant att undersöka hur arbetet med olika familjekonstellationer ser ut i förskolan idag. LÄS MER