Sökning: "Lisa Karlsson slu"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lisa Karlsson slu.

 1. 1. Parkbryggan : en gestaltning av ett parkstråk i södra Ulleråker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Kullander; Rebecca Karlsson; [2018]
  Nyckelord :spridningsvägar; rekreation; dagvatten; parkstråk; Ulleråker; Uppsala; trivalent design;

  Sammanfattning : Uppsala är en stad som växer och förtätas i snabb takt. Den höga exploateringen ger en ökad procent hårdgjord yta och färre grönområden. Detta leder till en större andel dagvatten som måste omhändertagas, då den naturliga infiltrationen minskar. En god tillgång av natur och rekreation är viktigt för människors välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Hökrubbor med finmaskigt hönät : skötarens arbetstid samt hästens ättid

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Lisa Trillkott; Lisa Tysk; [2016]
  Nyckelord :Grovfoder; utfodring; dygnsrytm;

  Sammanfattning : Evaluation of Hay Bar® with small mesh hay net – Working load and feeding time Horses are herbivores and spend 60-75 % of their day grazing when moving freely or when provided an unlimited amount of forage. Studies have shown that horses with an unlimited amount of forage choose to graze with pauses that are no longer than three to four hours. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar gestaltningen bostadsgårdens användning? : en studie av fyra bostadsgårdar i nyproducerade områden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Kullander; Rebecca Karlsson; [2016]
  Nyckelord :användning; bjälklag; bostadsgård; faktorer; gestaltning; nyanlagt område;

  Sammanfattning : Syftet med den här kandidatuppsatsen är att undersöka om, och i så fall hur, ge-staltningen av en bostadsgård påverkar gårdens användning. Uppsatsen utgår således från följande frågeställning: Påverkar gestaltningen av en bostadsgård användningen av gården, och vilka faktorer i utformningen är det i så fall som har betydelse? Studien appliceras på fyra bostadsgårdar i nyanlagda områden i centrala Uppsala. LÄS MER