Sökning: "Lisa Lövström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Lövström.

  1. 1. Uppföljning utan återkopplingganisationsnivåer i äldreomsorgen - En studie kring digitala verktygs betydelse för kommunikation mellan organisationsnivåer i äldreomsorgen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Lisa Lövström; [2019-10-07]
    Nyckelord :digitalisering; verksamhetsutveckling; organisering; kommunikation; uppföljning;

    Sammanfattning : Syftet är att identifiera digitala verktyg som implementeras inom vårdorganisationer, samt att kritiskt analysera dessas betydelse för att understödja kommunikation mellan funktioner och nivåer i vardags- och utvecklingsarbetet.Den teoretiska referensramen har innefattat teorin Relational coordination samt det teo-retiska begreppet Alignment. LÄS MER