Sökning: "Lisa Lewin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lisa Lewin.

 1. 1. Barnets rätt och vuxnas vilja : makt och mening på Rum för Barn

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

  Författare :Lisa Lewin; [2010]
  Nyckelord :barnkultur; barnets rättigheter; barndomsideologier; barndomssociologi; generationsmaktordning; kommunikation; konstruktivism; makt; meningsskapande;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i barndomssociologiska tankar undersöker följande etnografiskt inspirerade studie intentionen med och receptionen av Stockholms Kulturhus barnkulturverksamhet Rum för Barn. Genom att tillämpa Stuart Halls kommunikationsmodell för inkodande och avkodande av budskap på materialet, som består av intervjusamtal, observationer, styrdokument, information till besökarna samt en kvalitativ enkätstudie, diskuteras de barndomsideologier om barnet som blivande alternativt varande människa som förekommer i verksamheten samt de vuxna besökarnas tolkning av dessa. LÄS MER

 2. 2. Förhållandet mellan förändrat självkoncept och personlig identitet vid livsförändringar : Om MS sjuka

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Lewin Lisa; [2008]
  Nyckelord :MS;

  Sammanfattning : Under en individs liv erfars i regel många livsomvälvande händelser som fungerar förändrande och utvecklande. I vissa fall leder en företeelse till att en individs identitet genomgår en förändring. Denna studies fokus riktas mot förhållandet mellan ett reviderat självkoncept och den personliga identiteten. LÄS MER

 3. 3. Vi blir alltid en blandning : Om förbindelsen mellan personlig och etnisk identitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Emma Tingström; Lisa Lewin; [2007]
  Nyckelord :personal identity; ethnic identity; young adults; culture; immigration.;

  Sammanfattning : Sverige är ett mångkulturellt land och forskningsområdet kring hur det är att leva med två kulturer är viktig att belysa. Denna studies fokus riktas mot hur unga vuxna upplever kopplingen mellan den personliga och etniska identiteten. En kvalitativ undersökning genomfördes med 16 intervjuer. LÄS MER