Sökning: "Lisa Lindblom"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lisa Lindblom.

 1. 1. Skolkuratorns arbete med problematisk skolgång : - Från erfarenhet och bemötande till systematik och evidens

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Lisa Lindblom; Julia Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Problematic schooling; school counsellor; early detection; systematic quality assurance; evidence-based practice; Problematisk skolgång; skolkurator; tidig upptäckt; systematiskt kvalitetsarbete; evidensbaserad praktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka skolkuratorers erfarenheter av hur en problematisk skolgång identifieras, hur de bemöter denna problematik samt hur de kvalitetssäkrar arbetet. För att besvara studiens syfte genomfördes en kvalitativ intervjustudie med fem skolkuratorer på grundskolor i Mellansverige. LÄS MER

 2. 2. Få staden att blomma genom storskaliga lökplanteringar : lämpliga växtplatser och gestaltning i Solna stad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Lindblom; [2015]
  Nyckelord :gestaltningsprogram; inventering; medborgardialog; offentlig miljö; storskaliga lökplanteringar; strategisk placering; växtplats;

  Sammanfattning : Våra städer blir allt mer bebodda och förtätas allt mer. Bebyggelse och infrastruktur gör anspråk på våra offentliga platser och det gäller att aktivt finna platser för de gröna utemiljöerna i staden. Planteringar är något som används frekvent i våra städer både i stor som liten skala. LÄS MER

 3. 3. ”Ofta tror jag att det handlar om okunskap helt enkelt” en kvalitativ studie av åtta högstadielärares syn på islamofobi och arbetet med islamofobiska konflikter i skolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stellan Karlsson; Therese Lindblom; [2014]
  Nyckelord :islamofobi; rasism; konflikthantering; högstadiet; lärare;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete inom Lärarprogrammet LP01 Titel: ”Ofta tror jag att det handlar om okunskap helt enkelt” - en kvalitativ studie av åtta högstadielärares syn på islamofobi och arbetet med islamofobiska konflikter i skolaFörfattare: Therese Lindblom, Stellan KarlssonTermin och år: VT14 Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Handledare: Bengt JacobssonExaminator: Lisa WiklundRapportnummer: VT14-1120-14 Nyckelord: islamofobi, rasism, konflikthantering, högstadiet, lärareSammanfattning:Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur högstadielärare i Göteborg förhåller sig till begreppet islamofobi och hur de tänker kring konflikter med islamofobisk grund bland elever.Frågeställningar: • Hur definierar de tillfrågade lärarna islamofobi?• Hur anser de tillfrågade lärarna att islamofobi bör bemötas?• I vilken utsträckning ser de tillfrågade lärarna islamofobi i skolan som ett problem?• I vilken utsträckning upplever de tillfrågade lärarna att de förberetts för att bemöta konflikter av islamofobisk karaktär? För att få svar på syfte och frågeställningar använde vi en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade respondentintervjuer. LÄS MER

 4. 4. ”Man vill ju bara få samma bemötande som alla andra” - En kvalitativ studie om bemötande av HBT(Q)-personer på Ungdomsmottagningen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jenny Hansson; Lisa Lindblom; [2009-12-29]
  Nyckelord :HBT; queer; bemötande; Ungdomsmottagningen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva hur HBT(Q)-personer kan uppleva sig bli bemötta på Ungdomsmottagningen och hur personal på Ungdomsmottagningen kan uppleva sina möjligheter att bemöta dem. Vidare vilken betydelse sexuell läggning och könsidentitet får i mötet. LÄS MER