Sökning: "Lisa Pousette"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Pousette.

  1. 1. EMDR-behandling vid posttraumatiskt stress-syndrom

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

    Författare :Lisa Pousette; [2012]
    Nyckelord :post traumatic stress disorder; PTSD; psykological trauma; EMDR; Eye Movement Desensitizationand Reprocessing; posttraumatiskt stressyndrom. PTSD; psykiskt trauma; EMDR;

    Sammanfattning : EMDR, eye movement desentization and reprocessing, är en evidensbaserad psykoterapeutisk metod för behandling av bl. a trauma.Syftet med undersökningen var att undersöka effekten av EMDR-behandling på patienter hos S:t Lukas. LÄS MER