Sökning: "Lisa Romeborn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Romeborn.

  1. 1. ”HR-tech är stekhett” En studie om hur praktiska åtgärder för att motverka diskriminering kan tillämpas och utvecklas i rekryteringsprocesser

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jessica Ahlström; Lisa Romeborn; [2021-10-22]
    Nyckelord :Diskriminering; rekrytering; rekryteringsprocesser; kompetensbaserad rekrytering; HR-tech; artificiell intelligens;

    Sammanfattning : År 2020 spreds Covid-19 över hela världen och utvecklades snabbt till en pandemi. Det har resulterat i förödande konsekvenser och i Sverige har ekonomin drabbats hårt och arbetslösheten har stigit kraftigt. LÄS MER